Header

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 1 tháng Tư, 2021
LIÊN LẠC:

Laura Aranda Smith
Giám Đốc Truyền Thông

Tiểu bang Thông báo Kết thúc Miễn trừ Đăng ký Chứng nhận Sở hữu và Đăng ký Xe Tạm thời trong Đại dịch COVID-19

Các cư dân Quận Harris còn đến ngày 14 Tháng Tư, 2021 để hoàn thành các giao dịch quá hạn

Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Quận Harris, Ann Harris Bennett thông báo về ngày hết hạn của tiểu bang đối với việc tạm thời miễn trừ các yêu cầu đăng ký chứng nhận sở hữu và đăng ký xe nhất định. Việc miễn trừ sẽ hết hạn vào lúc 11:59 p.m, ngày 14 Tháng Tư, 2021.

Bennett cho biết: “Thống đốc Greg Abbott đã miễn trừ các yêu cầu đăng ký và chứng nhận quyền sở hữu trong đại dịch như một phần của tuyên bố về thảm họa của tiểu bang,”. “Cộng đồng cần biết rằng ngày hết hạn miễn trừ đối với xe hơi sắp đến và Văn phòng Thuế Quận Harris sẵn sàng hỗ trợ các chủ phương tiện còn hạn đến ngày 14 Tháng Tư, 2021 hoàn thành các giao dịch đang chờ xử lý của mình. Chúng tôi tiếp tục cung cấp hỗ trợ trực tiếp, thông qua lịch hẹn tại văn phòng, các dịch vụ trực tuyến và qua thư.”

Nếu quý vị chưa gia hạn nhãn dán đăng ký xe đã hết hạn, quý bị nên lập kế hoạch gia hạn vào hoặc trước ngày 14 Tháng Tư, 2021. Quý vị không nhất thiết phải đợi đến thời hạn chót để hoàn thành bất kỳ giao dịch quá hạn nào.

Các tùy chọn để gia hạn đăng ký xe của quý vị:

Lời nhắc: Trước khi gia hạn đăng ký xe, các cư dân của Quận Harris sẽ cần phải vượt qua đợt kiểm tra xe tại trạm kiểm tra xe của tiểu bang mà họ chọn, trừ khi xe của họ được miễn các yêu cầu kiểm tra.

Các giao dịch về thẻ người khuyết tật hoặc biển số xe dành cho người khuyết tật có thể được thực hiện qua thư. Giấy tờ đã hoàn thành và tiền thanh toán có thể được gửi tới:
Ann Harris Bennett
Harris County Tax Assessor-Collector
Attn: Auto Disabled Department
P.O. Box 4089
Houston, TX 77210-4089
Chi phiếu phải được viết thanh toán cho Harris County hoặc Ann Harris Bennett.

Sự miễn trừ tạm thời hết hạn bao gồm các dịch vụ sau:

Nếu quý vị cần hỗ trợ hoàn thành các giao dịch liên quan đến xe của mình, hãy liên hệ với Văn phòng Thuế Quận Harris qua email tại autotdmv@hctx.net, qua điện thoại theo số 713-274-8000, hoặc truy cập www.hctax.net/.


Nhãn dán Đăng ký Xe Mẫu