Header

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 17 tháng Ba, 2020

LIÊN LẠC:
Laura Aranda Smith
Giám Đốc Truyền Thông

Văn Phòng Thuế Quận Harris Chấm Dứt các Dịch Vụ Dịch Vụ ở Trong Văn Phòng

Gửi Các Chủ Sở Hữu Bất Động Sản, Khách Hàng Thương Mại, Đại Lý Xe Hơi/Dịch Vụ Giấy Chủ Quyền
và Nhân Viên Tình Nguyện Hỗ Trợ Ghi Danh Cử Tri được Yêu Cầu Sử Dụng hộp Nhận Giấy Tờ của Văn Phòng Thuế

Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế & Ghi Danh Cử Tri Ann Harris Bennet thông báo rằng hoạt động của Văn Phòng Thuế sẽ tiếp tục trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19 bằng cách sử dụng hình thức thanh toán qua hộp bỏ giấy tờ cho các chủ sở hữu bất động sản, Nhân Viên Tình Nguyện Hỗ Trợ Ghi Danh Cứ Tri, khách hàng thương mại, đại lý xe hơi và dịch vụ giấy chủ quyền bắt đầu từ ngày mai, Thứ Tư, ngày 18 tháng Tư, 2020.

“Tất cả các địa điểm Văn Phòng Thuế Quận Harris sẽ chấm dứt các giao dịch dịch vụ trực tiếp với khách hàng vì sự an toàn của các nhân viên và cộng đồng của chúng tôi,” bà Bennet cho biết. “Văn Phòng Thuế không đóng cửa. Các nhân viên sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho những người thường tới các địa điểm Văn Phòng Thuế bằng cách chấp nhận giao dịch qua hộp bỏ giấy tờ hoặc qua đường bưu điện. Khách hàng được khuyến khích dùng website của Văn Phòng Thuế để tiến hành tất cả các công việc khác.”

Các chủ sở hữu bất động sản có thể đích thân thanh toán bằng cách sử dụng hộp bỏ giấy tờ của Văn Phòng Thuế tại Harris County Administration Building (Tòa Hành Chánh Quận Harris) tại 1001 Preston Houston, TX 77002. Chúng tôi chỉ chấp nhận ngân phiếu, bưu phiếu hoặc ngân phiếu ngân hàng. Hộp bỏ giấy tờ sẽ được đặt ở sảnh đợi tầng một. Hộp bỏ giấy tờ cho thuế bất động sản sẽ có thể từ 7:00 sáng – 6:00 chiều. Các chủ sở hữu bất động sản có thể in biên lai trực tuyến tại website www.hctax.net.

Các chủ sở hữu bất động sản cũng có thể trả thuế bất động sản của họ bằng cách gửi ngân phiếu, bưu phiếu hoặc ngân phiếu ngân hàng qua đường bưu điện tới cho Ann Harris Bennett, Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế & Ghi Danh Cử Tri, P.O. Box 4622, Houston, TX 77210-4622. Quý vị có thể thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng tại website www.hctax.net hoặc bằng ngân phiếu điện tử miễn phí qua điện thoại tại số 713-274-CARD (2273).

Những cá nhân xin Giấy Phép Bán Rượu, Giấy Chứng Nhận Đã Trả Thuế và giấy phép cho Máy Vận Hành bằng Tiền Đồng phải đưa đơn xin phép và thanh toán bằng ngân phiếu, bưu phiếu hoặc ngân phiếu ngân hàng tới cho Trung Tâm Phân Phối của Văn Phòng Thuế Quận Harris tại 11525 Todd Road, Houston, TX 77055 giữa 8:00 sáng – 9:30 sáng. Sẽ không có ngoại lệ cho những cá nhân tới trước hoặc sau giờ được định ra.

Các chủ sở hữu bất động sản có thể xin tham gia chương trình thanh toán thuế bất động sản bằng cách gọi cho số 713-274-8000, hoặc bằng cách gửi email cho tax.office@hctx.net. Thông tin bổ sung được đăng trên website của Văn Phòng Thuế tại www.hctax.net.

Các đại lý xe hơi/công ty dịch vụ giấy chủ quyền và các đại diện của họ, và các tổ chức tài chánh có thể đưa giấy tờ giao dịch của họ tới cho bất kỳ chi nhánh Văn Phòng Thuế nào mở cửa hoặc Trung Tâm Phân Phối của Văn Phòng Thuế Quận Harris tại 11525 Todd Road, Houston, TX 77055 trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng – 9:30 sáng. Chúng tôi chỉ chấp nhận ngân phiếu, bưu phiếu hoặc ngân phiếu ngân hàng. Mỗi người sẽ được giới hạn tối đa là 30 giao dịch. Quý vị sẽ có thể nhận các giao dịch đã hoàn tất từ 3:00 chiều – 4:30 chiều. Sẽ không có ngoại lệ cho những cá nhân tới trước hoặc sau giờ được định ra.

Tất cả các khách hàng thương mại ở trung tâm thành phố có thể đưa giấy tờ đã hoàn tất của họ tới cho bất kỳ chi nhánh Văn Phòng Thuế nào mở cửa hoặc Trung Tâm Phân Phối của Văn Phòng Thuế Quận Harris tại 11525 Todd Road, Houston, TX 77055 giữa 8:00 sáng – 9:30 chiều. Chúng tôi chỉ chấp nhận ngân phiếu, bưu phiếu hoặc ngân phiếu ngân hàng. Mỗi người sẽ được giới hạn tối đa là 30 giao dịch. Quý vị sẽ có thể nhận các giao dịch đã hoàn tất từ 4:00 chiều – 4:45 chiều. Một lần nữa, sẽ không có ngoại lệ cho những cá nhân tới trước hoặc sau giờ được định ra.

Giấy đòi nợ sửa nhà phải được đưa tới cho Trung Tâm Phân Phối của Văn Phòng Thuế Quận Harris tại 11525 Todd Road, Houston, TX 77055 trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng – 9:30 sáng hoặc gửi qua đường bưu điện tới Ann Harris Bennett, Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế & Ghi Danh Cử Tri, P.O. Box 4089, Suite 215, Houston, TX 77210.

Chúng tôi đã hủy bỏ việc ban hành phù hiệu nhận dạng cho các dịch vụ giấy chủ quyền và đại lý của họ trong tháng Ba và tháng Tư. Đơn xin cho dịch vụ giấy chủ quyền mới hoặc gia hạn có thể được gửi qua đường bưu điện tới: Office of Ann Harris Bennett, Tax Assessor-Collector & Voter Registrar, Attention: Special Investigations Unit, 1001 Preston St., Houston, TX 77002-1839. Đơn xin có thể được đưa tới cùng với ngân phiếu, bưu phiếu hoặc ngân phiếu ngân hàng tới cho Trung Tâm Phân Phối của Văn Phòng Thuế Quận Harris tại 11525 Todd Road, Houston, TX 77055 trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng - 9:00 sáng. Sẽ không có ngoại lệ cho những cá nhân tới trước hoặc sau giờ được định ra.

Các cử tri đã ghi danh và cần cập nhật thông tin ghi danh bỏ phiếu, hoặc những người muốn ghi danh bỏ phiếu có thể truy cập trang mạng của Tổng Trưởng Tiểu Bang Texas tại www.sos.state.tx.us.

Tất cả các Nhân Viên Tình Nguyện Hỗ Trợ Ghi Danh Cử Tri (VDVR) nên đưa đơn ghi danh cử tri đã hoàn tất tới cho Trung Tâm Phân Phối của Văn Phòng Thuế Quận Harris tại 11525 Todd Road, Houston, TX 77055 trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng – 9:30 sáng. Quý vị sẽ có thể nhận biên lai từ 3:00 chiều – 4:30 chiều. Sẽ không có ngoại lệ cho những cá nhân tới trước hoặc sau giờ được định ra. Quy tắc “năm ngày” đối với việc nộp đơn ghi danh cử tri vẫn sẽ áp dụng với ngoại lệ cho các đơn xin đáo hạn vào ngày kế tiếp sau hạn chót ghi danh cử tri. VDVR nên gọi số 713-274-8387, hoặc gửi email tới voters@hctx.net để yêu cầu giờ đưa và nhận dụng cụ của VDVR tại Trung Tâm Phân Phối.

Các Văn Phòng Thuế Quận Harris của Kyle Chapman và Jim Fonteno đang đóng cửa tới khi có thông báo mới. Cư dân nên theo dõi tin tức của Văn Phòng Thuế Vụ Quận Harris trên mạng xã hội để biết tin tức cập nhật và thông tin về các trường hợp đóng cửa Văn Phòng Thuế Vụ cũng như các hoạt động văn phòng bị hủy.