Header

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
24 Tháng 3 năm 2020

LIÊN LẠC:
Laura Aranda Smith
Giám Đốc Truyền Thông

Văn Phòng Thuế Vụ Quận Harris gia hạn 3 tháng cho Người Sở Hữu Bất Động Sản để trả thuế Bất
động sản Quá Hạn do dịch bệnh COVID-19

Chuyên Viên Định Thuế-Thu Thuế & Ghi Danh Cử Tri Ann Harris Bennett thông báo là Văn Phòng Thuế Vụ gia hạn thêm 3 tháng cho tất cả các kế hoạch trả góp thuế bất động sản quá hạn trong 12 tháng, do đại dịch COVID-19.

Bà Bennett cho biết, “Do khủng hoảng y tế hiện tại ở khu vực chúng ta và do những hệ lụy kinh tế bấp bênh, người sở hữu bất động sản nào hiện đang có kế hoạch trả góp thuế bất động sản trong 12 tháng sẽ không phải trả thuế trong ba tháng. Tiếc là luật tiểu bang quy định rằng tiền phạt trả trễ vẫn sẽ được tính. Tuy nhiên, tôi hy vọng việc gia hạn này sẽ giúp người sở hữu bất động sản giảm được phần nào gánh nặng trong thời điểm quan trọng này.’’

Người sở hữu bất động sản đang có kế hoạch trả góp trong 12 tháng sẽ không phải gửi tiền trả thuế cho tháng Ba, Tháng Tư hoặc tháng Năm 2020.

Lần gửi trả tiền thuế tiếp theo sẽ là vào hoặc sau ngày 30 tháng Sáu, 2020 và trả hàng tháng từ tháng Sáu cho đến hết thời hạn hợp đồng trả thuế bất động sản ban đầu.

Người sở hữu bất động sản được gia hạn phải liên lạc với Sở Thuế trước khi trả khoản cuối cùng vì số tiền cuối cùng này sẽ thay đổi.

Điều quan trọng cần nhớ là luật thuế bất động sản bắt buộc Văn Phòng Thuế Vụ Quận Harris tiếp tục áp dụng tiền phạt trả thuế trễ cho mọi kế hoạch trả thuế bất động sản được gia hạn. Văn Phòng Thuế Vụ không có quyền miễn các khoản lệ phí phạt của tiểu bang.

Những người sở hữu bất động sản cũng có thể gọi số 713-274-8000 hoặc gửi email cho tax.office@hctx.net A để biết thêm thông tin.