Header

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 16 tháng Mười Một năm 2020
LIÊN LẠC:

Laura Aranda Smith
Giám Đốc Truyền Thông

Bản Kết Toán Thuế Bất Động Sản năm 2020 của Quận Harris đã được Gửi đi bằng Thư

Văn Phòng Thuế Vụ Cho Phép Thanh Toán Bằng Nhiều Phương Thức An Toàn và Tiện Lợi

Nhân Viên Định Thuế-Thu Thuế của Quận Harris bà Ann Harris Bennet thông báo rằng gần một triệu bản kết toán thuế bất động sản cho năm 2020 đã được gửi đi bằng thư. Hạn cuối để nộp thuế bất động sản là ngày 31 tháng Một, 2021. Các bản kết toán thuế bất động sản cũng được đăng trực tuyến tại www.hctax.net.

“Tôi khuyến khích các chủ sở hữu bất động sản xem qua hóa đơn thuế bất động sản của họ sau khi nhận được và chọn hình thức thanh toán an toàn có tính tiện lợi nhất cho họ trước hạn chót ngày 31 tháng Một năm 2021,” bà Bennett cho biết.

Tiền thuế bất động sản có thể được thanh toán bằng tiền mặt, chi phiếu, bưu phiếu hoặc thẻ tín dụng. Các hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ngân hàng hoặc chi phiếu điện tử miễn phí có thể được thực hiện trực tuyến tại trang mạng www.hctax.net hoặc qua điện thoại tại số 713-274-(CARD) 2273. Chi phiếu và bưu phiếu có thể đựợc gửi thư tới P.O. Box 4622, Houston, TX 77210-4622.

“Nếu chủ sở hữu bất động sản cần được hỗ trợ, họ có thể gọi cho Văn Phòng Thuế Vụ, hoặc yêu cầu lấy lịch hẹn tại văn phòng để thảo luận về hoàn cảnh của họ. Chúng tôi có mặt để giúp quý vị,” bà Bennett cho biết.

Các chủ sở hữu bất động sản có thể gửi email tới tax.office@hctx.net để xin lịch hẹn tại văn phòng.

Hãy gọi số 713-274-8000 để biết thông tin và theo dõi Văn Phòng Thuế Vụ Quận Harris trên Facebook @HarrisCountyTACOffice, Twitter @HarrisCountyTAC và Instagram @hctaxoffice để được cập nhật thông tin.