Header

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 23 tháng Chín, 2020
LIÊN LẠC:

Laura Aranda Smith
Giám Đốc Truyền Thông
#RegisterHarris

Chuyên Viên Ghi Danh Cử Tri Quận Harris, Ann Harris Bennett
Giới Thiệu Tin Nhắn Mới để Đăng Ký Bỏ Phiếu trước Ngày Hạn Chót 5 tháng Mười

Gửi tin nhắn #RegisterHarris đến số điện thoại 832-957-1957 để Ghi Danh Bỏ Phiếu

Chuyên Viên Định Thuế-Thu Thuế & Ghi Danh Cử Tri, Ann Harris Bennett, công bố sự kiện lập tính năng gửi tin nhắn điện thoại để ghi danh bỏ phiếu nhằm giúp tăng thêm số lượng người đăng ký bỏ phiếu trước ngày hạn chót ghi danh bỏ phiếu, 5 tháng Mười, 2020. Người sử dụng có thể gửi tin nhắn #RegisterHarris đến số điện thoại 832-957-1957 để ghi danh bỏ phiếu.

“Công nghệ gửi tin nhắn ghi danh bỏ phiếu sẽ hướng dẫn các cử tri hội đủ điều kiện nhưng chưa ghi danh tới Cổng Thông Tin Ghi Danh Bỏ Phiếu trực tuyến thuận tiện của chúng tôi,” bà Bennett cho biết. “Nguồn hỗ trợ bỏ phiếu mới này sẽ giúp những người sử dụng thiết bị di động ghi danh bỏ phiếu nhanh chóng và an toàn trước ngày hạn chót, 5 tháng Mười, 2020 để bỏ phiếu trong Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một, 2020.”

Luật tiểu bang bắt buộc các cử tri hội đủ điều kiện phải ghi danh 30 ngày trước khi bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử nào.

Các cử tri hội đủ điều kiện nhưng chưa ghi danh có thể điền đơn xin ghi danh bỏ phiếu trên Cổng Thông Tin Ghi Danh Bỏ Phiếu. Sau khi điền, đơn xin phải được in ra và có chữ ký của người nộp đơn, sau đó gửi qua thư bưu điện tới cho Văn Phòng Thuế Vụ. Tiểu bang Texas không cho phép ghi danh bỏ phiếu trực tuyến vì cần phải đích thân ký tên trên đơn xin ghi danh bỏ phiếu. Vui lòng gửi đơn xin ghi danh bỏ phiếu đã điền qua thư bưu điện tới:

Ann Harris Bennett
Harris County Voter Registrar
P.O. Box 3527
Houston, TX 77253-3527

Bà Bennett nói thêm, “Việc cho phép tiếp cận các nguồn trợ giúp ghi danh bỏ phiếu qua điện thoại di động giúp nhiều cử tri hội đủ điều kiện có thêm cơ hội ghi danh bỏ phiếu. Các cử tri đã ghi danh bỏ phiếu và chuyển nơi ở, hoặc những người đổi tên cũng có thể cập nhật hồ sơ ghi danh bỏ phiếu của mình qua tính năng nhắn tin điện thoại đó.”

Tất cả các đơn xin đều phải được đóng dấu bưu điện trước ngày 5 tháng Mười, 2020 để được chấp nhận trước hạn chót ghi danh bỏ phiếu trước 30 ngày của tiểu bang.